Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Organisatie

Secretariaat

De Hoge Gezondheidsraad is een onafhankelijk netwerk van gerenommeerde nationale en internationale experten. Het expertennetwerk wordt ondersteund door het Secretariaat, een team van wetenschappelijke en administratieve medewerkers dat de dagelijkse werking van de Raad in goede banen leidt. Ze ondersteunen de experten bij de opmaak van adviezen en helpen bij de verspreiding van kernboodschappen en aanbevelingen naar de juiste doelgroep. Het Secretariaat valt onder de administratie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Experten

Het netwerk zelf is continu in beweging. Een oproep tot kandidaatstelling in 2021 heeft meer dan 160 nieuwe deskundigen opgeleverd die het netwerk vanaf 2022 hebben versterkt. Op dit moment telt de Raad meer dan 1500 deskundigen uit het binnen- en buitenland. Naargelang hun competenties en de te behandelen onderwerpen nodigt de Raad hen sporadisch of systematisch uit om deel te nemen aan vaste werkgroepen dan wel specifieke adviesgroepen.

Overeenkomstig de statuten van de Raad en op basis van diverse representativiteitscriteria worden 300 experten benoemd voor een periode van 6 jaar per ministerieel besluit. De laatste hernieuwing dateert van 2021.

College

Uit de pool van 300 benoemde experts kiest de Hoge Gezondheidsraad 30 vertegenwoordigers die samen het College vormen. Het College is het beslissingsorgaan van de Raad en vergadert elke maand. Ze bekijken de vragen en projecten die binnenkomen en stellen navenant de deskudigengroep samen die zich over het advies zal buigen. Na goedkeuring van een advies binnen de werkgroep, valideert het College de aanbevelingen en bepaalt het de communicatiestrategie. 

Eén derde van het College wordt driejaarlijks vervangen. Hun benoeming wordt vastgelegd per koninklijk besluit. De laatste hernieuwing dateert van september 2022. Onder de leden van het College worden een voorzitter en twee vicevoorzitters gekozen.

Bureau

Het dagelijks bestuur van de Hoge Gezondheidsraad valt onder de verantwoordelijkheid van het Bureau. Het Bureau bestaat uit de voorzitter en de twee vicevoorzitters van het College enerzijds en de wetenschappelijke en de administratieve coördinator van het Secretariaat anderzijds. Hun benoeming wordt vastgelegd per koninklijk besluit. Daarnaast nodigen zij naar believen experten uit die hen bij het dagelijks bestuur kunnen ondersteunen. Het Bureau vergadert tweemaal per maand. Het Bureau bestaat uit volgende leden:

Voorzitter

 • Dr. Yves Van Laethem, CHU Saint-Pierre (Franstalig, domein vaccinatie)

Ondervoorzitters 

 • Prof. Bernard Sabbe, UAntwerpen (Nederlandstalig, domein geestelijke gezondheid)
 • Prof. Greet Schoeters, UAntwerpen (Nederlandstalig, domein chemische omgevingsfactoren)

Uitgenodigde leden

 • Prof. Philippe Kolh, CHU Liège (Franstalige, expertise cardiologie en eHealth)
 • Prof. Pierrette Melin, CHU Liège (Franstalig, domein infectiebeheersing tijdens de zorg)
 • Prof. Renaat Peleman, UGent (Nederlandstalig, domein infectiologie)
 • Prof. Jean Vanderpas, FUNDP Namur (Nederlandstalig, expertise epidemiologie en volksgezondheid)

Deontologische commissie

De Deontologische Commissie is een externe en onafhankelijke groep die waakt over het beheer van belangen en van mogelijke belangenconflicten bij de leden van de Hoge Gezondheidsraad. De Hoge Gezondheidsraad is wat dat betreft het eerste Belgische wetenschappelijke adviesorgaan dat hierrond een eigen filosofie heeft uitgewerkt en een integrale aanpak in het leven heeft geroepen. 

De Deontologische Commissie wordt voorgezeten door dhr. Jean-Marc Van Gyseghem (UNamur) en bestaat uit volgende leden:

 • André Pauwels, voormalig directeur van de Hoge Gezondheidsraad
 • André Van Steirteghem, VUB
 • Charlotte Lambert, UNamur
 • Jean-Marc Van Gyseghem, UNamur, voorzitter
 • Julien Libbrecht, Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
 • Marc Eisenhuth, ex-lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek

Meer over het beheer van belangen

Laatst aangepast op: 22-05-2024 om 17:25