Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be belgium

Infectiebeheersing in de gezondheidszorg

Voorzitters

Dr. Anne Simon en Dr. Hilde Jansens

Voorstelling

In het domein “Infectiebeheersing tijdens de zorgverlening” betreffen de activiteiten van de deskundigen van de HGR de preventie van infecties die in algemene zin tijdens de gezondheidszorg en meer in het bijzonder in de specifieke omgeving van de verzorgingsinstellingen kunnen opduiken. 

De specifieke rol van wetenschappelijk adviesorgaan van de Raad in deze materie werd al aangehaald in 1946 in de "Loi sanitaire - Gezondheidswet". Deze rol werd versterkt met de publicatie in het Staatsblad van het Koninklijk Besluit van 26 april 2007. Het team voor ziekenhuishygiëne in elke instelling moet instaan voor de "implementatie van richtlijnen en aanbevelingen opgesteld door officiële instanties, zoals de Hoge Gezondheidsraad" (sic).

Dat heeft tot onmiddellijk zeer gunstig gevolg dat de actoren van de ziekenhuishygiëne bij de werkgroepen van de HGR betrokken worden, m.a.w. dat de deskundigen die in de verschillende (federale, gewestelijke en provinciale) platformen betrokken zijn, hun steentje kunnen bijdragen bij het uitwerken van de preventie en de beheersing van dit type infecties.

Adviezen

Bekijk alle adviezen omtrent infectiebeheersing in de gezondheidszorg

Adviezen rond producten staan niet in onderstaande lijst maar kunnen op aanvraag verkregen worden.